αναστολή ηλεκτρονικής κατάθεσης πόθεν έσχεσ δικαστών

αναστολή ηλεκτρονικής κατάθεσης πόθεν έσχεσ δικαστών

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας «πάγωσε» προσωρινά την υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων πόθεν έσχες και οικονομικών συμφερόντων των δικαστών και εισαγγελέων για το 2016, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κύριας προσφυγής που έχουν καταθέσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, πέντε δικαστικές Ενώσεις.

Στο ΣτΕ έχουν καταθέσει αίτηση Αναστολής η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ η κύρια προσφυγή των πέντε αυτών Ενώσεων θα συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού, στις 13 Ιανουαρίου 2017 και στη συνέχεια, μέσα σε επόμενο διάστημα, θα εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας, Δημήτρη Σκαλτσούνη, στην υπ’ αριθμ. 373/2016 απόφαση Αναστολής, έκρινε ότι από την υλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων πόθεν έσχες, κλπ των δικαστών και εισαγγελέων, είναι δυνατόν να προξενηθεί σε αυτούς βλάβη μη επανορθώσιμη.

Το ΣτΕ αναφέρει τους ισχυρισμούς των δικαστικών Ενώσεων περί της αντισυνταγματικότητας κλπ των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Ειδικότερα, η αίτηση Αναστολής έγινε δεκτή με το αιτιολογικό ότι η πλειονότητα των 15 μελών της αρμόδιας επιτροπής που θα ελέγξει τις δηλώσεις, δεν είναι δικαστές και ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν προέβαλλε ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση της από 13.10.2016 απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ επαναλαμβάνονται οι ισχυρισμοί των δικαστικών Ενώσεων ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες, είναι αντίθετο σε συνταγματικές αρχές, όπως είναι της διάκρισης των λειτουργιών, της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, της ισότητας, της αναλογικότητας, κ.λπ.

Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους ισχυρισμούς των Ενώσεων για τον άμεσο κίνδυνο διαρροής των προσωπικών δεδομένων (στοιχείων) των δικαστών, καθώς η αρμόδια αρχή που θα επεξεργάζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων, απαρτίζεται από πρόσωπα που δεν απολαμβάνουν εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Όπως είναι γνωστό, η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότης και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Πόθεν Έσχες» που θα επεξεργάζεται και θα ελέγχει τις δηλώσεις πόθεν έσχες, είναι 15μελής και πρόεδρος της είναι ανώτατος εν ενεργεία εισαγγελικός λειτουργός (θα διορίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο), ενώ τα άλλα 14 μέλη θα διορίζονται από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ.λπ.

Να επισημανθεί ότι από το ΣτΕ δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης Αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.