ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗς ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗς ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Νόμιμη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ).

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης σειράς αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες το καλοκαίρι του 2012 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με διορισμό εκκαθαριστή, ενώ, επιπλέον, με άλλες πράξεις ρυθμίστηκε η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Επιπλέον, με τις αιτήσεις ακύρωσης ζητείτο να ακυρωθεί και η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά δικαιούχο κατά την ειδική εκκαθάριση.

Τις αιτήσεις ακύρωσης είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Σύλλογος Εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας τους και διάφοροι εργαζόμενοι της ΑΤΕ. Με την απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα της ΑΤΕ και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της είναι νόμιμες και έχουν επαρκή αιτιολογία.

Στο σκεπτικό του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επισημαίνεται ότι στις προσβαλλόμενες αποφάσεις αναλύονται στοιχεία που καταδεικνύουν την έλλειψη ρευστότητας, την κεφαλαιακή ανεπάρκεια, την υστέρηση στην πλειονότητα των εποπτικών κριτηρίων και στα επιχειρηματικά κριτήρια παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και λειτουργικού κόστους. Υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων είχε υποβάλει παρέμβαση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), τονίζοντας ότι τυχόν ακύρωσή τους θα ενείχε σοβαρούς κινδύνους για τη συστημική ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.